รางวัล iTTC

รางวัลในปี 2558

2 การแข่งขัน QCC Kaizen Thailand Competition 2015
-ชมรมความร่วมมือไทยฮีโน่
-รางวัลชมเชยกลุ่ม C

รางวัลในปี 2557

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด IRCT Group QCC 2014

รางวัลในปี 2556

- อันดับ 1 การแข่งขัน QCC KAIZEN Thailand 2013
- รับรองและยินดีกับ INOAC TOKAI เนื้อหาผู้ชนะกลุ่ม MCC-QCC
- ชมรมผู้ประกอบการไทยฮีโน่

รางวัลในปี 2553

-รางวัลอาชีวอนามัย
- 1,000,000 ชั่วโมงอุบัติเหตุเป็นศุนย์
- กิจกรรม QCC ครั้งที่ 28: TCC
- รางวัลอันทรงเกียรติด้านคุณภาพ: ISUZU

รางวัลในปี 2552

- การจัดส่่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า: ISUZU
-Q1 สถานะคุณภาพที่ต้องการ : FORD
-การเปลี่ยนแปลงท้าทายในรูปแบบใหม่ :TOYOTA

รางวัลในปี 2551

-รับรางวัลการจัดส่งที่ดีของลูกค้า: ISUZU
- Deliver Award: HONDA

© Copyright | © 2019 Inoac Tokai (Thailand) Company Limited. All rights reserved